Regulamin

Uwaga! W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego szkoła zastrzega sobie prawo do zamiany zajęć stacjonarnych na zajęcia online lub hybrydowe.

1. Zapisanie się na kurs oraz zakup karnetu lub kaucji jest równoznaczne  z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy). Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novaszkolatanca.pl.

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem (jest imienny), z opłaconym wejściem jednorazowym, a  w przypadku kart  Multisport Plus, Multisport Kids, OKsystem –  z ważną opłatą rezerwacyjną/kaucją, jeśli jest obowiązkowa.

3. Poprzez karnet  na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie przez dany okres czasu.

4. W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu.

5. Karnet OPEN jest karnetem czasowym, imiennym – umożliwia uczestnictwo w dowolnie wybranych zajęciach w ramach specyfikacji karnetu,  w ciągu miesiąca od daty pierwszych zajęć (nie musi się to zbiegać z początkiem kalendarzowym miesiąca).
Posiadacz karnetu OPEN jest zobowiązany do rezerwacji miejsca na wybranych kursach, min. na tydzień przed planowaną wizytą.

6. Odwołanie umówionej lekcji indywidualnej możliwe jest nie później niż 24 godziny przed jej terminem. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient ponosi całkowity koszt tej lekcji.

7. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.

8. Nova Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.

9. W przypadku odwołania kursu, stałej zamiany terminu kursu lub instruktora Nova Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

10. Jeżeli frekwencja na kursie jest mniejsza niż 8 osób Nova Szkoła Tańca ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.

11. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.

12. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Novej Szkoły Tańca lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.
Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników  i klientów Novej Szkoły Tańca.

13. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

14. Nova Szkoła Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

15. Na terenie Novej Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

16. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

17. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.

18. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i nagrywanie zajęć online w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej.  Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz przepisach kodeksu cywilnego.

Regulamin płatności

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
Oznacza to, że zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.novaszkolatanca.pl, e-mailem, telefonicznie bądź osobiście, jest tylko formą zapisu, a dopiero wniesienie opłaty za karnet (minimum 4 wejścia) lub  opłaty rezerwacyjnej (kaucji) w przypadku właścicieli kart partnerskich, jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły (w godzinach otwarcia Szkoły), on-line na stronie www lub przelewem (informacje dotyczące numeru rachunku bankowego znajdą Państwo na www.novaszkolatanca.pl – Szkoła Tańca Kraków – kontakt).
Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub jpg. Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły, zgadzają się na wydanie karnetu  oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

3. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku dostępności miejsc na Sali, nie uprawnia to klienta do rezerwacji miejsca. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami i kaucjami;.

4. O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy, klient jest zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (sms, e-mail).

5. Klient może ubiegać się o zwrot za niewykorzystane zajęcia jeśli zakupił karnet długookresowy: 2, 3 miesięczny i dłuższy, po odjęciu kosztu karnetu 1 miesięcznego – który zwrotowi nie podlega, oraz wartości każdego kolejnego wykorzystanego wejścia z karnetu (w kwocie wg cennika – 30 zł za wejście jednorazowe). Zwrot będzie pomniejszony o kwotę wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia i rozliczeniem ew. szkód.

6. Zwrotowi nie podlega opłata za kurs krótkoterminowy Młoda Para.

7. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
Rachunki prosimy odbierać osobiście w recepcji Szkoły- 3 dni od momentu pozostawienia danych oraz paragonu.

8. Nie ma możliwości dokonywania dopłat do pakietów lekcji indywidualnych, wpłata musi być uregulowana jednorazowo przed pierwszą lekcją.

9. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz Nova Szkoła Tańca zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.

Regulamin korzystania z Kart programów: Benefit Multisport Plus, OK System i Benefit kids

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia (w systemie, telefonicznie lub mailowo), potwierdzony wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją w wysokości 35zł od osoby. Bez opłaconej kaucji klient posiadający kartę nie ma prawa do rezerwacji miejsca w grupie.
 2. Kaucja jest obowiązkowa na wszystkich kursach

Kaucja obowiązkowa – uczestnik kursu może w nim uczestniczyć tylko posiadając opłaconą i wciąż aktywną kaucję rezerwacyjną. Oznacza to, że szkoła rezerwuje miejsce na kursie na każdych kolejnych zajęciach aż do rezygnacji z  kursu, jego zakończenia lub  pobrania kaucji ( przestaje być aktywna) przez szkołę wskutek nieobecności.

Uwaga! Zmiana warunków rozliczania kaucji  w okresie od 15.10.20 do odwołania.

W tym okresie, szkoła za 1 nieobecność będzie pobierać połowę kwoty kaucji czyli 17,50zł. Uczestnik w ramach pobranej kwoty, może uczestniczyć w zajęciach online lub uzyskać dostęp do nagrania pod warunkiem przesłania pisemnej prośby ( mail, sms, wiadomość na fb) o zmianę formy uczestnictwa w zajęciach, najpóźniej do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć.

Uwaga! Połówki kaucji nie są zwracane w przypadku rezygnacji z kursu. Jest to jedynie udogodnienie w okresie pandemii dla osób uczęszczających na zajęcia.

 

 1. Kaucja jest zwracana  ( jeśli jest w całości aktywna)  po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).
 2. Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję (jeśli mu przysługuje zwrot) najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć (nie dotyczy kursu Młoda Para). Wyjątkiem jest, ustalone z recepcją przeniesienie kaucji na inny kurs.
 1. Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie gdy kursant jest nieobecny na zajęciach.

Rezygnacja z kursu powinna nastąpić co najmniej na 2 dni przed datą zajęć, aby móc ubiegać się o zwrot kaucji. (nie dotyczy kursu Młoda Para)

 1. Posiadacz karty nie może uczestniczyć w zajęciach bez uprzedniego zarezerwowania miejsca.
 2. Użytkownicy kart partnerskich mogą korzystać z pełnej oferty kursów z wyjątkiem:
 • lekcji indywidualnych
 • warsztatów,
 • zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę, mających minimum 15 lat posiadających ważną legitymację szkolną).


Ograniczenie:
możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

 1. Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera szkoły, czyli Benefit Systems oraz OK System.
 2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo:krakow@novaszkolatanca.pl

Sporządził:

Zarząd Szkoły

Regulamin zaktualizowano dnia: 29-07-2020

 

ANEKS ws COVID19

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów na terenie szkoły, wdrożyliśmy następujące działania:

1. Max liczba 10 osób w obiekcie.
2. Maseczki będziemy obowiązani nosić od chwili wejścia do szkoły czyli w recepcji, szatni, w korytarzu, toaletach, do momentu wejścia na salę ćwiczeń, gdzie możemy tańczyć bez zakrywania nosa i ust.
3. Staramy się zachować bezpieczny odstęp 1,5 m między osobami, a na Sali ćwiczeń poruszać się, w miarę możliwości, w obszarze wyznaczonych na podłodze stref, zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.
4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone będą w strefie wejścia oraz na sali tanecznej.
5. Dłuższe przerwy techniczne między zajęciami (15 min), niezbędne do wietrzenia Sali i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach wspólnych.

Uwaga! Aby uniknąć większych skupisk osób przy wymianie grup oraz ze względu na przerwę
techniczną, bardzo prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż max 7 min przed rozpoczęciem swojej lekcji i opuszczanie szkoły max. 7 min po zakończeniu zajęć.

 1. Możemy korzystać z zamykanych szafek. Prosimy klientów o ich dezynfekcję po każdym użyciu przygotowanymi przez nas środkami dezynfekującymi.
 2. Dołożymy wszelkich starań, żeby toalety były dezynfekowane raz na godzinę zajęć.
 3. Jeśli to możliwe przychodzimy ubrani w strój treningowy z wyjątkiem obuwia, które zmieniamy przed wejściem na salę taneczną.
 4. W szkole funkcjonuje system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej odpowiadającego normom w zakresie dostarczania świeżego atmosferycznego powietrza, a
  następnie usunięcie zużytego na zewnątrz obiektu.

Osoby, które nie dostosowują się do zasad bezpieczeństwa, zostaną upomniane przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie szkoły.

Nova Szkoła Tańca
Kraków

 

 

                     

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

kursy wakacyjne