Regulamin

Obowiązuje od 1.09.2023 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole tańca Nova w Krakowie przy ul. Grabowskiego 11 31-126 Kraków
 2. Zapisanie się na kurs oraz zakup karnetu lub kaucji jest równoznaczne  z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy). Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novaszkolatanca.pl.

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia w szkole gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapisu należy dokonać przez stronę internetową ( zakładka „ zapisy”).
 2. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem (jest imienny), z opłaconym wejściem jednorazowym, a  w przypadku kart  Multisport Plus, Multisport Kids, Medicover Sport, FitProfit –  z ważną opłatą rezerwacyjną/kaucją.
 3. Poprzez karnet  na kurs tańca rozumie się opłatę ( zgodnie z Cennikiem) z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie przez dany okres czasu.
 4. W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu.
 5. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć na innym kursie, w terminie nie przekraczającym ważność karnetu, po uprzednim uzgodnieniu terminu odrabiania w recepcji szkoły.
 6. 8. Karnet OPEN jest karnetem czasowym, imiennym – umożliwia uczestnictwo w dowolnie wybranych zajęciach w ramach specyfikacji karnetu w ciągu miesiąca od daty pierwszych zajęć (nie musi się to zbiegać z początkiem kalendarzowym miesiąca).
  Posiadacz karnetu OPEN jest zobowiązany do wcześniejszej rezerwacji miejsca na wybranych kursach.
 7. Lekcje indywidualne. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta i są umawiane telefonicznie lub mailowo.
 8. Opłatę za pierwszą lekcję ( zgodnie z Cennikiem) należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin lekcji dokonując wpłaty przelewem ( numer rachunku na stronie w zakładce „ kontakt”) lub gotówką w godzinach pracy recepcji.

Nie ma możliwości dokonywania dopłat do pakietów lekcji indywidualnych, wpłata musi być uregulowana jednorazowo przed pierwszą lekcją.

 1. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz Nova Szkoła Tańca zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.

 

12. Odwołanie umówionej lekcji indywidualnej możliwe jest nie później niż 24 godziny przed jej terminem. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient jest zobowiązany do opłacenia odwołanej lekcji. Lekcję można odwołać telefonicznie lub smsem pod numerem telefonu 728986198.

 

 1. Nova Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
 2. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu,  Nova Szkoła Tańca zaproponuje nowy termin, alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia pod warunkiem, że informacja o braku akceptacji nowych warunków zostanie przesłana pisemnie ( sms, e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed potwierdzonym terminem pierwszych zajęć.
 3. Jeżeli frekwencja na kursie jest mniejsza niż 8 osób Nova Szkoła Tańca ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 4. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.
 5. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 6. Nova Szkoła Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 7. Nova Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć tanecznych, pokazów itp. w celach promocyjnych szkoły, na co każdy uczestnik wyraża zgodę.
 8. Na terenie Novej Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
 9. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30zł lub zostanie ona pobrana z aktywnej kaucji lub karnetu klienta.

Regulamin płatności, warunki rezygnacji

1.Wpłaty na zajęcia są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
Oznacza to, że jedynie zapis na kurs dokonany przez stronę www.novaszkolatanca.pl i poparty wpłatą  za karnet (minimum 4 wejścia) lub  opłatą rezerwacyjną (kaucją) w przypadku właścicieli kart partnerskich, jest gwarancją rezerwacji miejsca w wybranych zajęciach.

 1. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły (w godzinach otwarcia Szkoły), on-line na stronie www lub przelewem (informacje dotyczące numeru rachunku bankowego znajdą Państwo na www.novaszkolatanca.pl – Szkoła Tańca Kraków – kontakt).
  Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub jpg. Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły, zgadzają się na wydanie karnetu  oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.
 2. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs w przypadku dostępności miejsc – nie uprawnia to klienta do rezerwacji miejsca. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami i kaucjami;.
 3. O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy klient jest zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (sms, e-mail) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W takim przypadku przysługuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.

 

5.Klient może ubiegać się o zwrot za niewykorzystane zajęcia jeśli zakupił karnet długookresowy: 2, 3 miesięczny i dłuższy, po odjęciu kosztu karnetu 1 miesięcznego – który zwrotowi nie podlega, oraz wartości każdego kolejnego wykorzystanego wejścia z karnetu (w kwocie wg cennika za wejście jednorazowe). Zwrot będzie pomniejszony o kwotę wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia i rozliczeniem ew. szkód.

6. Zwrotowi w trakcie kursu nie podlega opłata za kurs krótkoterminowy Młoda Para.

7. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
Rachunki prosimy odbierać osobiście w recepcji Szkoły- 3 dni od momentu pozostawienia danych oraz paragonu.

 

Regulamin korzystania z Kart programów: Benefit Multisport Plus, Multisport Student, Benefit Kids, Medicover Sport i  FitProfit

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia (przez stronę internetową), potwierdzony wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją w wysokości 40 zł od osoby.
 2. Kaucja jest obowiązkowa na wszystkich kursach i jest zwracana w całości po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik traci kaucję i aby kontynuować kurs musi wpłacić kaucję ponownie.
 4. Uczestnik może zgłosić nieobecność na zajęciach jeden raz w miesiącu, bez utraty kaucji, tylko w przypadku  planowanych nieobecności i zawiadomienia szkoły pisemnie ( sms, e-mail) najpóźniej na 3 dni  przed terminem zajęć. W pozostałych przypadkach Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie a rezerwacja zostaje anulowana do momentu opłacenia nowej rezerwacji.

 

5.Uczestnik może odrobić zajęcia na których był nieobecny na innym kursie w ciągu 7 dni od terminu tych zajęć, pod warunkiem uzgodnienia terminu z pracownikiem recepcji najpóźniej w dniu nieobecności.

6.Uczestnik jest zobowiązany odebrać przysługujący mu zwrot kaucji najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć. Wyjątkiem jest, ustalone z recepcją przeniesienie kaucji na inny kurs. Koszt przelewu ze zwrotem kaucji wynosi 1zł.

7. Rezygnacja z kursu powinna nastąpić w formie pisemnej ( sms, e-mail) co najmniej na 3 dni przed terminem kolejnych zajęć aby móc ubiegać się o zwrot kaucji. (nie dotyczy kursu Młoda Para) lub odbiorem kaucji gotówką w recepcji szkoły po ostatnich , odbytych zajęciach.

8. Użytkownicy kart partnerskich mogą korzystać z pełnej oferty kursów z wyjątkiem:

 • lekcji indywidualnych
 • warsztatów,
 • zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę ).


Ograniczenie:
możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo:krakow@novaszkolatanca.pl

 

Sporządził:

Zarząd Szkoły

Regulamin płatności Tpay

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności dla NOVA Anna Bełech, właściciela Nova Szkoła Tańca Kraków,  za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – NOVA Anna Bełech, ul. A.Grabowskiego 11/5, 31-126 Kraków, NIP:6762032208, REGON: 120343589, właściciel Nova Szkoła Tańca Kraków
 2. Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. pl. Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.
 5. Płatność – dokonywana przez Płatnika indywidualna wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

3.Odbiorcą płatności jest

NOVA Anna Bełech ,

 1. A.Grabowskiego 11/5, 31-126 Kraków,

NIP: 6762032208

 1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 1. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę na za usługi NOVA Anna Bełech.
 2. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy : MILLENIUM 34 1160 2202 0000 0000 8105 0967
 1. Reklamacje i zwroty
 1. Odbiorca płatności  przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków oferowanej usługi, którą opłaca płatnik.
 2. Płatnik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 3. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście w NOVA Anna Bełech, ul. A.Grabowskiego 11/5, 31-126 Kraków, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: nova.krakow@novaszkolatanca.pl.

5 Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie NOVA Anna Bełech, ul. A.Grabowskiego 11/5, 31-126 Kraków oraz na stronie internetowej www.novaszkolatanca.pl/krakow

 1. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług NOVA Anna Bełech poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

NOVA Anna Bełech z siedzibą w Krakowie ul. A.Grabowskiego 11/5  NIP: 6762032208 .REGON: 120343589

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi klienta Szkoły.
 2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.novaszkolatanca.pl/krakow. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Znajdź nas

 1. Grabowskiego 11
  31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

Kup teraz!
Kup teraz!