REGULAMIN

POLITYKA SZKOŁY TAŃCA NOVA W KATOWICACH

Administratorem danych osobowych jest Nova Mateusz Woźniak z siedzibą przy ul. Mroźnej 43 w Katowicach pod numerem NIP: 9542854223 zwanej dalej jako Nova Szkoła Tańca.

OGÓLNE

Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu Polityki Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych potrzebnych do jej wydania tj. (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).

Polityka jest dostępna w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novaszkolatanca.pl

Wyrażając chęć lub zgodę na uczestnictwo w eventach organizowanych przez szkołę (zajęcia, warsztaty, spektakle, gale, występy tematyczne, wieczory panieńskie) jest równoznaczne z przestrzeganiem Polityki Szkoły.

1. Niezapoznanie się z Polityką Szkoły nie zwalnia od stosowania się do jej postanowień.

2. Uczestnictwo w zajęciach oraz innych artystycznych przedsięwzięciach organizowanych przez Szkołę, w tym również wieczorach panieńskich,  jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i udostępnianie wizerunku w ramach promocji Szkoły. Zapis i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych drogą mailową oraz poprzez kontakt telefoniczny w ramach działalności Szkoły.

3. Nova Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Szkoły i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie kursanta drogą mailową lub bezpośrednio w siedzibach Szkoły.

4. Szkoła ma prawo kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu informacji marketingowych związanych z działalnością naszej szkoły. Dane osobowe jak i zgody kursanta zostaną usunięte z Naszej bazy danych po upływie 3 lat braku aktywności karnetowej.

5. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.

Poprzez warsztaty rozumie się blok zajęć z konkretnego stylu tańca odbywających się jednorazowo zazwyczaj w weekendy. Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane drogą SMS, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie.

6. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają aktywne karnety lub opłacone wejście jednorazowe.

7. Na salę nie mogą wchodzić rodzice, znajomi, osoby postronne.

8. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będące pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Klientom Novej Szkoły Tańca lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Novej Szkoły Tańca.

9. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Novej Szkoły Tańca.

10. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

11. Nova Szkoła Tańca nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca Nova.

12. Uczestnik zajęć w Novej Szkole Tańca może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

14. Nova Szkoła Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

15. Na terenie Novej Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

16. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

17. W Novej Szkole Tańca obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru, które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem. Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Novej Szkoły Tańca. Uczestnicy, którzy decydują się na tańczenie bez odpowiedniego obuwia, czynią to na własną odpowiedzialność.

18. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 70zł bądź opłata ta zostanie pobrana z aktywnej kaucji klienta.

19. Do sterowania sprzętem audio, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.

20. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania przez kursantów bez zgody wszystkich uczestników zajęć i instruktora.

21. Karnet (karta magnetyczna) jest wydawana na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na miejscu w szkole lub poprzez zapis na Naszej stronie internetowej. Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik Szkoły jest upoważniony do odebrania karty użytkownikowi.

22. Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnetu OPEN ograniczonego czasowo lub ilościowo i czasowo.

23. Po przydzieleniu karty magnetycznej, prosimy o nie wyrzucanie jej, ponieważ nr karty przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności karnetu.

24. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty magnetycznej, jej właściciel ponosi opłatę w wysokości 5zł.

25. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Szkoły (najlepiej poprzez napisanie e-maila) lub w przypadku posiadania dostępu do Strefy Klienta samodzielną zmianę danych.

 

REZERWACJA MIEJSCA NA ZAJĘCIACH I ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia w Novej Szkole Tańca, liczba miejsc jest ograniczona.

2. Tylko aktywny, opłacony karnet z dokonaną rezerwacją jest zapewnieniem miejsca na zajęciach. W przypadku braku aktywnego karnetu, rezerwacja może zostać przez szkołę odwołana bez obowiązku poinformowania o tym Kursanta/ki.

3. Po zakończeniu ważności karnetu niewykorzystane zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich wykorzystania. Ważność karnetów opisana jest poniżej w kategorii KARNETY I ZWROTY.

4. Przy zakupie karnetu na recepcji szkoły Obsługa Recepcji dokona zapisu na dane zajęcia na tyle wejść na ile wykupiony został karnet.

Jeżeli Klient nie chce, aby rezerwacja została dokonana na daną ilość prosimy o poinformowanie obsługi lub odwołanie rezerwacji wejść przez Strefę Klienta lub aplikację eFitness.

5. Odwoływać rezerwację można do 5h przed zajęciami. Po tym czasie nie można zrezygnować z zarezerwowanych zajęć. Wejście na zajęcia przepada w przypadku braku odwołania rezerwacji zajęć i nie pojawienia się na nich. W przypadku odwołania wejścia kursant może wykorzystać zajęcia na innej grupie w czasie trwania ważności karnetu.

Rezerwacja i odwołanie zajęć jest możliwe on-line poprzez Strefę Klienta lub aplikacje eFitness, telefonicznie na nr. 698 627 605 (nie zawsze placówka już jest otwarta, w tym wypadku prosimy o wysłanie maila), mailowo na nova@novaszkolatanca.pl, na naszym Instagramie @novaszkolatancakatowice oraz Facebooku NOVA Szkoła Tańca Katowice.

Pracownicy recepcji nie mają obowiązku rezerwowania zajęć klientom oraz nie mają możliwości usunięcia rezerwacji po upływie 5h przed zajęciami.

 

KARNETY I ZWROTY

1. W ofercie szkoły dla klientów dostępne są w sprzedaży karnety wejściowe 4, 8 oraz 12 wejść ograniczone czasowo oraz karnety OPEN 400zł, TANGO OPEN 300zł jako karnety miesięczne. W obowiązku kursanta jest wykorzystanie wykupionych wejść na kurs w ramach karnetu w następującym terminie:

 • 4 wejścia – 28 dni,
 • 8 wejść – 56 dni,
 • 12 wejść – 90 dni,
 • 8 wejść – 30 dni,
 • 12 wejść –30 dni,
 • OPEN 400zł – 30 dni,
 • TANGO OPEN 300zł – 30 dni.

W przypadku nieobecności na kursie, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu. Każdy karnet jest karnetem imiennym, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.

2. Karnet OPEN jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza, że będzie on trwał od 11 września do 10 października, czyli jeden dzień mniej niż miesiąc, w którym się rozpoczął.

3. Karnety wejściowe i karnety OPEN upoważniają do korzystania tylko z zajęć zawartych w ofercie karnetowej. Karnety wejściowe i karnety OPEN nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów tańca oraz innych eventów organizowanych przez szkołę. Karnet OPEN obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez Novą Szkołę Tańca należy dostępność tej usługi w ramach Karnetu OPEN skonsultować z zarządem szkoły.

4. W przypadku wykupienia karnetów miesięcznych na 8 i 12 wejść Klient jest zobowiązany do samodzielnego zapisu na zajęcia poprzez Strefę Klienta na wszystkie zajęcia na jakie ma zamiar przyjść.

5. W przypadku karnetów wejściowych Klient powinien zgłosić pracownikowi recepcji chęci zapisu na tyle wejść na ile został zakupiony karnet. Pracownik recepcji ma obowiązek dokonania rezerwacji na tyle wejść ile jest zakupiony karnet w przypadku rezerwacji dotyczących jednego typu zajęć. Klient ma również możliwość samodzielnego zapisu na zajęcia poprzez Strefę Klienta na wszystkie zajęcia na jakie ma zamiar przyjść. W przypadku nieobecności na zajęciach Klient ma obowiązek samodzielnie odwołać swoją rezerwację nie później niż 5h przed zajęciami. W przypadku nie dokonanie rezerwacji na zajęcia nie ma gwarancji miejsca.

6 . Karnety OPEN cennik:

 • OPEN – 3 wejścia dziennie na dowolne zajęcia 60 min – 400 zł
 • TANGO OPEN – wejścia na wszystkie zajęcia tanga w okresie jednego miesiąca – 300 zł

7. W przypadku dni wolnych, odwołanych zajęć, nieobecności trenera ważność karnetu jest przedłużana.

8. Ważność Karnetu OPEN nie może być przedłużona w przypadku dni wolnych, odwołanych zajęć, nieobecności trenera, wyjątek stanowi udokumentowana choroba. Prosimy taką informację kierować na adres: nova@novaszkolatanca.pl.

9. Ilość karnetów jest ograniczona, Szkoła Tańca NOVA zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w dowolnym momencie.

10. Nova Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.

11. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu może zostać rozpatrzona przez Zarząd Novej Szkoły Tańca.

Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres nova@novaszkolatanca.pl. Jeśli zgoda zostanie udzielona, karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.

12. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) Szkoła może zwrócić kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach karnetu.

W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku zwrotu, konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (czyli paragonu).

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ROZWIĄZANIE GRUPY ZE STRONY SZKOŁY

1. Szkoła ma prawo odwołać zajęcia w sposób zaplanowany lub incydentalny (nie później niż 2h przed zajęciami) o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście w poniższych sytuacjach:

 • dni świąteczne
 • zbyt niska frekwencja na danych zajęciach
 • nagła niedyspozycja lub nieobecność instruktora
 • nieoczekiwane awarie

W sytuacjach wymienionych powyżej, karnet zostanie wydłużony o okres umożliwiający zrealizowanie pozostałych wejść z karnetu.

2. Nova Szkoła Tańca ma możliwość zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe, w przypadku gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy).

Informację tę otrzymają osoby posiadające karnety wejściowe na dane zajęcia, w przypadku karnetów OPEN, Szkoła nie ma takiego obowiązku.

3. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zmiany terminu lub instruktora Nova Szkoła Tańca proponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (czyli paragonu).

4. W przypadku nieuzbierania się minimalnej liczby osób, która zależna jest od rodzaju i typu kursu.

Nova Szkoła Tańca ma możliwość odwołanie jednorazowo zajęć, zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia. W przypadku zwrotu ze strony szkoły nie jest konieczne posiadanie dowodu zakupu.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie. Oznacza to, że zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.novaszkolatanca.pl, e-mailem, telefonicznie bądź osobiście, jest tylko formą zapisu. Dopiero wniesienie opłaty za karnet lub opłaty rezerwacyjnej (kaucji – kaucje można wpłacić jedynie gotówka w siedzibie szkoły) w przypadku właścicieli kart partnerskich, jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

2. Wpłaty za kurs są przyjmowane gotówką lub kartą w siedzibie Szkoły oraz przelewem.

Wpłaty za warsztaty mogą zostać dokonane gotówką w placówce Naszej Szkoły oraz przelewem.

Dane do przelewu :

89 1050 1214 1000 0090 8222 2093

Nova Mateusz Woźniak

Mroźna 43, 40-318 Katowice

NIP: 9542854223

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana wpłata, nazwę i termin zajęć, ilość wejść, np. Ewa Kowalska, Salsa Cubana, poniedziałek 20:00, 4 wejścia.

3. Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.

W przypadku płatności przelewem, w razie pytań prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły.

4. Wpłata (gotówką, kartą, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych, najwcześniej możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.

5. Istnieje także możliwość zakupu wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku, gdy na sali są wolne miejsca. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktywnymi karnetami.

6. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji, jeśli chodzi o osobę fizyczną. Natomiast w przypadku sprzedaży na fakturę VAT, klient jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika recepcji przed rozpoczęciem sprzedaży i fiskalizacji.

7. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24. Zakupiony Karnet zostanie aktywowany na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.

8. Nova Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

REKLAMACJE WS. PRZELEWY24

 • Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
 • PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście, telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Szkoły.

2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do Państwa muzyki, pod warunkiem, że zostanie ona przyniesiona przez Państwa na telefonie komórkowych bądź przesłana na nasz adres mailowy.

3. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50zł najpóźniej na 7 dni przed umówioną lekcją. Po wpłaceniu zadatku przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: nova@novaszkolatanca.pl, tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.

4. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 24h przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona telefonicznie lub osobiście).

W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy przed lekcją wpłacona zaliczka/pełna kwota nie będzie zwracana.

5. Cennik lekcji indywidualnych:

 • od 140 zł  lekcja pojedyncza
 • od 490 zł pakiet 4 lekcji (1 osoba lub para)

Cena obejmuje zajęcia w wymiarze 60min. W przypadku większej ilości osób – cena ustalana zostanie mailowo.

6. W przypadku pakietu 4 lekcji terminy uzgadniane są odgórnie, wpłata ponoszona jest z góry (bez możliwości zwrotu w razie nieobecności).

7. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.

8. W przypadku lekcji umawianych z dużym wyprzedzeniem (okres m-ca) lub na okres dłuższy niż m-c, Szkoła ma możliwość zmiany terminów na dogodne dla zapisującego się bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje.

9. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją Polityki Szkoły oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych droga poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny w ramach uczestnictwa w zajęciach i informacji z tym związanych.

 

KARTY PARTNERSKIE I KAUCJA

(BENEFIT MULTISPORT PLUS/STUDENT/KIDS, MEDICOVER SPORT (dawniej OK SYSTEM), FITPROFIT, FITSPORT, MY BENEFIT, FITFLEX)

1. Użytkownik karty partnerskiej zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: podpisanej karty partnerskiej FitProfit, FitSport lub MultiSsport oraz dokumentu ze zdjęciem w celu okazania go pracownikowi recepcji.

2. Karta partnerska jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.

Pracownik Szkoły może w takiej sytuacji odebrać kartę niewłaściwemu użytkownikowi w celu przekazania odpowiedniej firmie i właścicielowi karty.

3. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie sali pod groźbą zgłoszenie zaistniałej sytuacji firmie partnerskiej oraz utratą karty.

4. Posiadacze kart partnerskich, którzy chcą mieć zagwarantowane miejsce na zajęciach mogą wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 30zł lub 50zł w zależności od wybranych zajęć gotówką w siedzibie szkoły. 

 • 30zł obowiązuje na wszystkie kursy solo (kaucja zwrotna w wysokości 30zł jest kaucją jednorazową, w momencie wejścia na zajęcia kaucja ta powraca na konto Klienta w Naszym systemie i umożliwia dokonanie kolejnej rezerwacji)
 • 50zł obowiązuje na wszystkie zajęcia w parach na poziomie First Step towarzyski, użytkowy, salsa, bachata, tango, kizomba. Kaucja zwrotna w wysokości 50zł obowiązuje na 12 kolejnych wejść w ciągu 90 dni. Rezerwacja na zajęcia dokonywana jest na 12 kolejnych zajęć w zamkniętej grupie, co daje ciągłość nauki oraz umożliwia Nam prowadzenie zajęć z odpowiednią ilością osób na sali.

W momencie wykorzystania 12 wejść na zajęcia w ciągu 90 dni, kaucja to powraca na konto Klienta w Naszym systemie i umożliwia dokonanie kolejnej rezerwacji. W przypadku niewykorzystania jednego wejścia, każdorazowo zostaje potrącona wartość 25zł.

 • 12 wykorzystanych wejść – zwrot 50zł
 • 11 wykorzystanych wejść – zwrot 25zł
 • 10 i mniej wykorzystanych wejść – brak zwrotu

Rezerwacja i odwołanie zajęć jest możliwe on-line poprzez Strefę Klienta lub aplikację eFitness, telefonicznie na nr. 698 627 605 (nie zawsze placówka już jest otwarta, w tym wypadku prosimy o wysłanie maila) bądź mailowo na nova@novaszkolatanca.pl. Odwołanie zajęć możliwe jest najpóźniej do 5h przed zajęciami. 

Pracownicy recepcji nie mają obowiązku rezerwowania zajęć klientom oraz nie mają możliwości usunięcia rezerwacji po upływnie 5h przed zajęciami.

FIT PROFIT

Użytkownicy kart Fit Profit mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów 60 minutowych z wyłączeniem lekcji indywidualnych, warsztatów oraz zajęć z oznaczeniem TYLKO KARNETY.

Użytkownik może skorzystać z  jednej wizyty/zajęć dziennie. 

Zajęcia 75 oraz 90 minutowe nie są dostępne dla posiadaczy karty FitProfit.

MULTISPORT PLUS / MULTISPORT KIDS

Użytkownicy Karty MultiSport Plus/Student/Kids mogą korzystać ze wszystkich zajęć w szkole trwających 60 min oraz 75 min z wyłączeniem lekcji indywidualnych, warsztatów oraz zajęć z oznaczeniem TYLKO KARNETY.

Użytkownik może skorzystać z  jednej wizyty/zajęć dziennie.

MEDICOVER SPORT (dawniej OK SYSTEM)

Zakres dostępnych usług w Szkole Tańca Nova dla Użytkowników MEDICOVER SPORT jest dostępny na stronie internetowej: https://medicoversport.pl/.

W Szkole Tańca NOVA obowiązuje system autoryzacji drogą SMS.

Po podaniu przez pracownika recepcji odpowiedniego numeru kategorii, następuje wysłanie sms pod wskazany numer. Rejestracja jest jednorazowa.

Użytkownik MEDICOVER SPORT może skorzystać z zajęć, zgodnie z wykupionym pakietem MEDICOVER SPORT, 60 min., 75 min. i 90min. zajęć z wyłączeniem lekcji indywidualnych, warsztatów i zajęcia z oznaczeniem TYLKO KARNETY.

 

PLIKI COOKIES

Witryny w domenie https://www.novaszkolatanca.pl/katowice/ używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik i wykorzystuje zebrane wcześniej informacje do ułatwienia korzystania z witryny.

Zalety plików cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy NOVA SZKOŁA TAŃCA w celu optymalizacji działań.
Bezpieczeństwo danych
Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynach w domenie https://www.novaszkolatanca.pl/katowice. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronach w domenie https://www.novaszkolatanca.pl/katowice. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z obowiązującą tam Polityką prywatnością i polityką plików cookies. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszych witryn.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prosimy się kontaktować mailowo: nova@novaszkolatanca.pl

Treści zawarte w polityce Szkoły są własnością:

Nova Mateusz Woźniak

Z siedzibą w Katowicach przy ul. Mroźna 43

NIP: 9542854223

Sporządził:

Zarząd Szkoły Tańca NOVA

 

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów
Nova Mateusz Woźniak
NIP: 9542854223

1. Nova Mateusz Woźniak z siedzibą w Katowicach ul. Mroźna 43 40-318  jest administratorem Pani/Pana
danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów oraz
promowania działań firmy poprzez publikację wizerunku.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Nova Mateusz Woźniak nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Nova Mateusz Woźniak, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu
Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Znajdź nas

Znajdź nas

al. Korfantego 4, Katowice

M: 698 627 605

godziny otwarcia: 16:30-21:00

 

Polski fundusz rozwoju